Privacy Policy

Lần cập nhật gần đây nhất: Ngày 20 tháng 11 năm 2023

SuccessGlo (“chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”) vận hành trang web https://successglo.com (“Dịch vụ”).

Trang này thông báo cho quý vị thông tin về các chính sách thu thập, sử dụng và cung cấp Thông tin cá nhân khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ không sử dụng hay chia sẻ thông tin của quý vị với bất cứ ai ngoài nội dung được mô tả trong Chính sách về quyền riêng tư này.

Chúng tôi sử dụng Thông tin cá nhân của quý vị để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng việc sử dụng Dịch vụ, quý vị đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định trong Chính sách về quyền riêng tư này, các thuật ngữ sử dụng trong Chính sách về quyền riêng tư này và trong các Điều khoản và điều kiện của chúng tôi trên trang web https://successglo.com có ý nghĩa giống nhau

Việc thu thập và sử dụng dữ liệu

Trong khi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị cung cấp một số dữ liệu nhận dạng cá nhân nhất định có thể dùng để liên hệ hoặc nhận dạng quý vị. Dữ liệu nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tên của quý vị (“Dữ liệu cá nhân”).

Dữ liệu cá nhân là gì?

Ví dụ về dữ liệu cá nhân bao gồm tên, địa chỉ, chi tiết liên hệ (email, điện thoại, địa chỉ, tên công ty), số nhận dạng, thông tin tài chính, địa chỉ IP, thông tin về giao dịch dựa trên hoạt động của quý vị trên trang web, hình ảnh và bất kỳ thông tin nào khác có tính chất cá nhân.

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân trên cơ sở tự nguyện

Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân mà quý vị tự nguyện cung cấp cho chúng tôi. Quý vị có thể chọn không cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi. Nếu quý vị đã chấp thuận thì quý vị cũng có quyền rút lại sự chấp thuận đó bằng cách liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected]. Tuy nhiên, nếu quý vị làm như vậy, thì có thể chúng tôi sẽ không hoàn thành được các mục đích thu thập dữ liệu cá nhân, bao gồm xử lý giao dịch hay cung cấp cho quý vị sản phẩm và dịch vụ mà quý vị yêu cầu.

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân thuộc về người khác

Nếu quý vị cung cấp dữ liệu cá nhân của bất kỳ ai khác, thì quý vị có trách nhiệm thông báo cho người đó để đảm bảo rằng họ đã đồng ý để quý vị cung cấp dữ liệu cá nhân của họ cho chúng tôi.

Dữ liệu cá nhân cần chính xác và đầy đủ 

Quý vị cần phải cung cấp dữ liệu cá nhân chính xác, đầy đủ và cập nhật. Điều này rất quan trọng. Vui lòng thông báo cho chúng tôi mọi thay đổi liên quan đến dữ liệu cá nhân của quý vị để chúng tôi kịp thời cập nhật.

Quyền riêng tư của trẻ em

Dịch vụ của chúng tôi không hướng đến trẻ em dưới 13 tuổi (“Trẻ em”).

Chúng tôi không chủ định thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu quý vị là phụ huynh hoặc người giám hộ và biết được rằng Con em mình đã cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu phát hiện ra rằng một Trẻ em dưới 13 tuổi đã cung cấp Thông tin cá nhân cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ xóa thông tin đó khỏi máy chủ của mình ngay lập tức.

Cách chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân

Dữ liệu nhật ký

Chúng tôi thu thập thông tin mà trình duyệt của quý vị gửi mỗi lần quý vị truy cập Dịch vụ của chúng tôi (“Dữ liệu nhật ký”). Dữ liệu nhật ký này có thể bao gồm những thông tin như địa chỉ Giao thức Internet (IP) của máy tính, loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt và trang Dịch vụ mà quý vị truy cập, ngày và thời gian quý vị truy cập, thời lượng quý vị đã dành cho các trang đó cùng những thống kê khác.

Cookie

Cookie là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm một mã định danh duy nhất ẩn danh. Trang web gửi cookie tới trình duyệt của quý vị để lưu cookie trong ổ cứng máy tính của quý vị.

Chúng tôi sử dụng “cookie” để thu thập thông tin. Quý vị có thể cài đặt trình duyệt để từ chối tất cả cookie hay cho biết thời điểm trang web gửi cookie. Tuy nhiên, nếu không chấp nhận cookie thì có thể quý vị không sẽ không sử dụng được một số phần của Dịch vụ.

Việc cung cấp dữ liệu cá nhân qua trang web của chúng tôi

 • Khi quý vị tạo câu hỏi qua Biểu mẫu trực tuyến “Liên hệ với chúng tôi” trên trang đích https://www.successglo.com/contact/.
 • Khi quý vị gửi yêu cầu báo giá qua Biểu mẫu trực tuyến “Yêu cầu báo giá” trên trang đích https://www.successglo.com/request-quote/.
 • Khi quý vị nhấp vào nút “Liên hệ với chúng tôi” trên trang web của chúng tôi. Thao tác này sẽ đưa quý vị đến Biểu mẫu trực tuyến “Liên hệ với chúng tôi”.
 • Khi quý vị gửi câu hỏi tới địa chỉ email [email protected] trên trang đích https://www.successglo.com/contact/.
 • Khi quý vị quay số điện thoại của văn phòng và tự nguyện cung cấp tên cũng như chi tiết liên hệ qua điện thoại.

Việc người khác cung cấp dữ liệu cá nhân

 • Vui lòng lưu ý rằng trong các trường hợp bên dưới, dữ liệu cá nhân của quý vị có thể được cung cấp qua các nguồn của bên thứ ba, chẳng hạn như:
  • Từ đối tác kinh doanh, như nhà cung cấp dịch vụ ngôn ngữ, nhà tổ chức hội thảo và bên thứ ba cung cấp dịch vụ quảng cáo, tiếp thị và khuyến mại cho chúng tôi.
  • Từ người giới thiệu hoặc chủ lao động trước đây của quý vị (nếu quý vị đang ứng tuyển công việc với chúng tôi).
  • Từ thành viên gia đình hoặc bạn bè quý vị đã thay mặt quý vị cung cấp dữ liệu cá nhân cho chúng tôi; và/hoặc
  • Từ cơ quan công cộng hoặc nguồn công khai khác.

Mục đích thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của quý vị

Thông thường, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho các mục đích được kết nối hoặc liên quan đến doanh nghiệp chúng tôi hoặc để quản lý mối quan hệ giữa quý vị với chúng tôi, chẳng hạn như:

 • Mục đích báo giá.
 • Trả lời mọi câu hỏi của quý vị liên quan đến ưu đãi dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và về công ty chúng tôi.
 • Thu thập thông tin liên quan đến nhân sự nếu quý vị là người tìm việc hoặc nguồn lực ngôn ngữ đang muốn làm hợp tác với công ty chúng tôi.
 • Mục đích tiếp thị.
  • Nếu quý vị cho phép, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị cho mục đích tiếp thị dịch vụ của chúng tôi và của đối tác chiến lược, hiệp hội doanh nghiệp cho các mục đích truyền thông và tiếp thị.
  • Ví dụ: thông báo cho quý vị về các hoạt động và chương trình khuyến mại mới nhất.

Phương thức liên hệ

Khi cần liên hệ hoặc gửi cho quý vị thông tin phục vụ các mục đích nêu trên, chúng tôi có thể làm như vậy qua email, bài đăng, SMS, điện thoại hoặc hình thức khác do quý vị cung cấp. Nếu quý vị không muốn nhận thông tin hoặc liên lạc từ chúng tôi hoặc muốn giới hạn cách thức chúng tôi có thể liên hệ với quý vị, vui lòng gửi email cho chúng tôi tới địa chỉ [email protected] để thông báo cho chúng tôi.

Thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân

Chúng tôi chỉ giữ dữ liệu cá nhân trong khoảng thời gian chúng tôi cần dữ liệu cá nhân đó để hoàn thành mục đích chúng tôi đã thu thập, để đáp ứng mục đích kinh doanh và/hoặc pháp lý, bao gồm những yêu cầu đối với báo cáo, kế toán và kiểm toán.

Quyền của quý vị

Tùy theo luật tài phán ở nơi quý vị sinh sống hoặc nơi chúng tôi hoạt động, quý vị có thể cân nhắc các quyền sau đây:

Quyền truy cập

Quý vị có thể yêu cầu để xem chúng tôi có giữ dữ liệu cá nhân của quý vị hay không và yêu cầu rằng quý vị muốn truy cập chúng.

Chỉnh sửa

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi sửa đổi và cập nhật dữ liệu cá nhân mà quý vị cho là cần thiết và liên quan.

Xóa/Gỡ bỏ

Quý vị có thể yêu cầu chúng tôi xóa hoặc gỡ bỏ dữ liệu cá nhân nếu phát sinh một số trường hợp nhất định. Khi đó, cả hai bên sẽ đồng ý làm như vậy.

Hạn chế 

Quý vị có thể rút lại việc cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của quý vị hoặc yêu cầu chúng tôi tạm dừng việc xử lý một số dữ liệu cá nhân nhất định về quý vị, ví dụ: nếu quý vị muốn chúng tôi chứng minh tính chính xác của dữ liệu đó.

Truyền tải 

Quý vị có thể yêu cầu truyền một số dữ liệu cá nhân nhất định cho bên khác trong những trường hợp nhất định.

Phản đối

Khi chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của quý vị để thu về lợi ích hợp pháp, thì quý vị có thể phản đối việc xử lý đó.
Quý vị có thể liên hệ với chúng tôi qua email [email protected]. Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị gửi một số biểu mẫu hoặc cung cấp một số thông tin nhất định để xử lý yêu cầu của quý vị.

Giới hạn 

Chúng tôi có thể từ chối một yêu cầu theo luật hiện hành. Ví dụ: chúng tôi có thể từ chối yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của quý vị nếu quý vị đang liên quan đến quá trình xử lý bất kỳ khiếu kiện nào với chúng tôi vì chúng tôi cần dữ liệu cá nhân đó để tiếp tục thảo luận vấn đề với quý vị.

Khiếu nại  

Nếu thấy chúng tôi không tuân thủ Chính sách này, thì quý vị có quyền đệ trình khiếu nại với cơ quan hoặc tổ chức pháp lý bảo vệ dữ liệu có thẩm quyền tài phán với chúng tôi.

Bảo mật

Chúng tôi rất coi trọng vấn đề bảo mật Thông tin cá nhân của quý vị. Tuy nhiên, xin nhớ rằng không có biện pháp truyền qua Internet hay biện pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100% cả. Dù luôn nỗ lực sử dụng các biện pháp thương mại được chấp nhận để bảo vệ Thông tin cá nhân của quý vị, nhưng chúng tôi không thể bảo đảm bảo mật tuyệt đối cho các thông tin đó.

Liên kết tới trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết tới trang web khác không phải do chúng tôi điều hành. Nếu nhấp vào liên kết của bên thứ ba, quý vị sẽ chuyển đến trang của bên thứ ba đó. Quý vị nên xem xét Chính sách về quyền riêng tư của các trang mình truy cập.

Chúng tôi không có quyền kiểm soát và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc phương pháp hoạt động của các dịch vụ hay trang web bên thứ ba đó.

Các thay đổi đối với Chính sách về quyền riêng tư này

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách về quyền riêng tư theo từng thời điểm. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về mọi thay đổi bằng cách đăng Chính sách về quyền riêng tư mới lên trang này.

Quý vị nên xem xét định kỳ Chính sách về quyền riêng tư này để biết các nội dung thay đổi. Những thay đổi đối với Chính sách về quyền riêng tư này có hiệu lực sau khi chúng tôi đăng lên trang này.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách về quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected].

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.