Terms and Conditions

Lần cập nhật gần đây nhất: Ngày 20 tháng 11 năm 2023

Vui lòng đọc các Điều khoản dịch vụ (“Điều khoản”, “Điều khoản dịch vụ”) sau đây cẩn thận trước khi sử dụng trang web https://successglo.com (“Dịch vụ”) do SuccessGlo (“chúng tôi”, “của chúng tôi”) vận hành.

Quý vị phải đồng ý và tuân thủ các Điều khoản này mới có thể truy cập và sử dụng Dịch vụ. Những Điều khoản này áp dụng cho tất cả khách truy cập, người dùng và những người truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ.

Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, quý vị đồng ý ràng buộc bởi những Điều khoản này. Nếu không đồng ý với bất kỳ phần nào trong các điều khoản này thì có thể quý vị sẽ không truy cập được Dịch vụ.

Liên kết tới trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết tới trang web của bên thứ ba không phải do SuccessGlo sở hữu hay kiểm soát.

SuccessGlo không có quyền kiểm soát và không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với nội dung, chính sách quyền riêng tư hoặc phương pháp hoạt động của các dịch vụ hay trang web bên thứ ba. Quý vị xác nhận và đồng ý thêm rằng SuccessGlo sẽ không chịu trách nhiệm hay có trách nhiệm pháp lý trực tiếp hay gián tiếp, đối với bất kỳ thiệt hại hay tổn thất nào gây ra bởi hoặc bị coi là gây ra bởi hoặc có liên quan đến việc sử dụng hoặc dựa vào bất cứ nội dung, hàng hóa hay dịch vụ nào như vậy có sẵn trên hoặc thông qua bất kỳ trang web hay dịch vụ nào như vậy.

Quý vị nên đọc các điều khoản và điều kiện cũng như chính sách về quyền riêng tư của trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba mà quý vị truy cập.

Chấm dứt

Chúng tôi có thể chấm dứt hoặc tạm ngừng quyền truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi ngay lập tức mà không cần thông báo hay phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn ở trường hợp quý vị vi phạm các Điều khoản.

Tất cả điều kiện của Điều khoản cần phải duy trì sau khi chấm dứt sẽ vẫn duy trì sau khi chấm dứt, bao gồm nhưng không giới hạn ở, các điều kiện về sở hữu, tuyên bố miễn trừ trách nhiệm bảo hành, bồi thường và giới hạn trách nhiệm.

Luật áp dụng

Những Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp Singapore mà không tính đến những xung đột của các điều khoản luật.

Việc chúng tôi không thực hiện bất kỳ quyền hay điều kiện nào trong những Điều khoản này sẽ không được coi là chúng tôi từ bỏ những quyền đó. Nếu bất kỳ điều kiện nào trong những Điều khoản này bị coi là không hợp lệ hoặc không thể thực hiện theo phán quyết của tòa án, thì các điều kiện còn lại của những Điều khoản này vẫn có hiệu lực. Các Điều khoản này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa chúng ta về Dịch vụ của chúng tôi và thay thế mọi thỏa thuận trước đây chúng ta có thể có về Dịch vụ đó.

Các thay đổi

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc thay thế những Điều khoản này bất cứ lúc nào. Nếu sửa đổi những nội dung quan trọng, chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp thông báo ít nhất 30 ngày trước khi các điều khoản mới có hiệu lực. Chúng tôi sẽ tự quyết định những nội dung được coi là thay đổi quan trọng.

Bằng việc tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi sau khi nội dung sửa đổi có hiệu lực, quý vị đồng ý ràng buộc bởi những điều khoản sửa đổi này. Nếu quý vị không đồng ý với những điều khoản mới, vui lòng dừng sử dụng Dịch vụ.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về những Điều khoản này, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Scroll to Top
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.